MENU
  1. Arahan Perbendaharaan
  2. Pekeliling Perkhidmatan
  3. Pekeliling Kemajuan
  4. Akta 171
    • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
      Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja
  5. Akta 172